Vi erbjuder fritids för våra lågstadieelever fram till kl 16.00 under läsårets skoldagar. Fritidsavgiften inkluderar mellanmål, material och avgifter för de aktiviteter vi deltar i.Fritids är ett bra tillfälle för skolans elever att leka och umgås med varandra oberoende av vilken klass eleven går i och var familjen bor. Vårt fritids är öppet för alla – inte bara för de familjer som har omsorgsbehov pga arbete. Fritidshemmets verksamhet är ett betydelsefullt komplement till förskoleklassen och skolan. Att förena god omsorg och pedagogisk verksamhet är en av hörnstenarna i fritidshemmets pedagogik. Det pedagogiska arbetet utgår mer från barns intressen och erfarenheter än från ett i förväg planerat innehåll. Därtill lägger man stor vikt vid deltagande i sociala och meningsfulla sammanhang i syfte att främja barns allsidiga lärande och utveckling. Viktiga inslag i fritidspedagogiken är lek och skapande arbete. Det informella lärandet dominerar pedagogiken. Det handlar om att fånga och ta tillvara barns intresse och att skapa situationer i vardagen där barn kan utmanas i sitt lärande. En väl fungerande fritidspedagogisk verksamhet kompletterar skolans ofta mer inrutade vardag och erbjuder barn möjlighet till att självständigt upptäcka både omvärlden och den egna förmågan.

Kontakta oss för anmälan och information om avgifter här. 

    Ditt namn *

    Din epost *

    Telefon *

    Din fråga